SAT GRS

เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - หญิงคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 9  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 10  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 12  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 14  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 15  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
08:30 เปตอง - ชายคู่ สาย 16  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมหญิง  รอบ 32   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนาม 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
09:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 13  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 11  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย A  รอบแรก   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย A  รอบแรก   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
09:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
10:00 คอร์ฟบอล (สาธิต) - คอร์ฟบอล 8 คน สาย A  รอบที่ 1  คู่ที่ 1  
โดมกีฬา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนาม 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 คอร์ฟบอล (สาธิต) - คอร์ฟบอล 8 คน สาย A  รอบที่ 2  คู่ที่ 2  
โดมกีฬา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
11:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย C  รอบแรก   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย C  รอบแรก   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย D  รอบแรก   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
11:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
12:00 คอร์ฟบอล (สาธิต) - คอร์ฟบอล 8 คน สาย A  รอบที่ 3  คู่ที่ 3  
โดมกีฬา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
12:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
12:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมหญิง  รอบ 32
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 23
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 แบดมินตัน -ทีมชาย  รอบ 32   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13:00 แฮนด์บอล -ทีมชาย สาย A  รอบแรก   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
13:00 คอร์ฟบอล (สาธิต) - คอร์ฟบอล 8 คน สาย A  รอบที่ 4  คู่ที่ 4  
โดมกีฬา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรังสิต 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรังสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรังสิต 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - ชายคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 5  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 6  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 7  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เปตอง - หญิงคู่ สาย 8  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
13:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย C  รอบแรก   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย D  รอบแรก   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย E  รอบแรก   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย F  รอบแรก   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
13:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:00 คอร์ฟบอล (สาธิต) - คอร์ฟบอล 8 คน สาย A  รอบที่ 5  คู่ที่ 5  
โดมกีฬา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
14:30 แฮนด์บอล -ทีมชาย สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย D  รอบแรก   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย A  รอบแรก   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย G  รอบแรก   คู่ที่ 7
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย H  รอบแรก   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
15:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
วิทยาลัยนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย C  รอบแรก   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
17:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย D  รอบแรก   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
18:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
18:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
137
31
31
199
2
36
50
51
137
3
33
31
52
116
4
21
32
34
87
5
10
19
27
56
6
10
9
19
38
7
9
24
36
69
8
8
4
8
20
8
8
4
8
20
10
8
2
13
23
รวม
357
356
577
1290
Sponcer
Sponcer