SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พิชามญชุ์    
นามสกุล
พุทธา
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
  จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
 ยูยิตสู
  ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.
 ยูยิตสู
  ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer