SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชนัญชิดา    
นามสกุล
วงศ์วัฒนา
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 หมากกระดาน
  หมากรุกสากล ทีมหญิง
 หมากกระดาน
  หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer