SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16:15 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1216
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
1007
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
1251
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4
1343
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
1149
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
1310
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
1389
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
1068
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
Sponcer
Sponcer