SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16:15 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1028
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
1398
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
1314
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
1198
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
1348
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
1113
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
7
1275
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
1231
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
Sponcer
Sponcer