SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17:50 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2009
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
2141
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
2105
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
2019
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
2048
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6
2210
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
2211
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
2071
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
9
2088
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
2043
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
2145
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
2234
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
2042
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
2054
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
2016
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
2025
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
Sponcer
Sponcer