SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer