SAT GRS
   
มวยไทยสมัครเล่น

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
12:05
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:05
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  26 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer