SAT GRS
   
รักบี้ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
08:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
08:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
10:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
11:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
11:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
13:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
14:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
15:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15:40
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  24 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer