SAT GRS
   
รักบี้ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
08:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
08:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
08:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 35
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
12:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
12:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
14:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
14:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
15:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:40
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  24 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer