SAT GRS
   
เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 42
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 52
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 58
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 63
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 72
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 75
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 77
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  77 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer