SAT GRS
   
เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
09:07
Official
เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:14
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:21
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:28
Official
กรรเชียง หญิง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:42
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:49
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:56
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 500 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:03
Official
เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
Official
เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม เรือพาย  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer