SAT GRS
   
เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 200 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
Official
เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
รวม เรือพาย  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer