SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer