SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer