SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer