SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer