SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 41
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer