SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
08:00
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
09:30
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
12:30
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
15:30
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
17:00
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer