SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จานร่อน อัลทิเมททีมโอเพ่น 7 คน 
playoff  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13:15 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา
 
   
No.
นักกีฬา
Result
อันดับ
Remark
2
กิตติกร  แย้มหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภูริภัทร  เชื้อคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนาธร  ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุภัทร  ฐานวิสัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนากร  ไผ่ล้อมทำเล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สร้อยฟ้า  สารดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มนัสนันท์  นาเมืองรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนบัตร  ทิพเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มิตรชัย  ตะนัยศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จิรวัฒน์  สีมันตะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จตุรพร  แพงวาปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนา  ศรีคารมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนากร  จันทรเสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศราวุธ  สุวรรณใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เจษฎา  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อภิสิทธิ์  แสงกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กฤษฎา  ศรีวรสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กิตติกร  ด้วงคำภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภคพรรธ  ศรีมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พงศกร  สองพารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
1
1
นายณัฐพล  หล้าแหล่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายธนพล  หมู่เพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายชูเกียรติ  มนต์ปัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวสุธีรา  ชุมชะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายจีระศักดิ์  บัวพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายตรีภพ  คำเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวกัญญารัตน์  เจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายศตวรรษ  พัฒนาศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายอธิราช  ประวันนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายปรีดา  คำสีแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวภาวินี  บัวบาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายสุริยกมล  แก้วภูบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สุภาวิตา  กุลชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวธีราพร  คนหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายณัฐพล  เพ็ชรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายธนวัฒน์  วันทองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายนพกิจ  วรรรชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
2
 
     
     
     
     
Sponcer
Sponcer