SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จานร่อน อัลทิเมททีมหญิง 7 คน 
รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:45 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา
 
   
No.
นักกีฬา
Result
อันดับ
Remark
2
นางสาวโสภิรัชฏ์  ชัยพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวชนาธินาถ  ขุนพลนาควาส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวศรัณย์พร  แก้วพวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวจุฑามาศ  ดวงตา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวธิดารัตน์  พิมพขันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวฐิติมา  ปรีทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวน้ำทิพย์  หอมใจดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวสุนิสา  พลายประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวธีราภรณ์  เมฆปั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวกฤติพร  หวานนุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวปิยวลี  วรรณดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาว นิรวาณา  อาลี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
6
1
1
นางสาวพัชรี  มณีเกศแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวธันย์ชนก  จรัสฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวจิณณพัต  หลำพุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวอารียา  ท่าภิรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาววิสสุตา  มหานวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวธัญวรรณ  บุ้งทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกัญญารัตน์  โหน่งบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวอรธันยา  ซังข้าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวภาวิดา  เวปุดานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
2
 
     
     
     
     
Sponcer
Sponcer