SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:20 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2051
จารุวรรณ  สร้อยเสนา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
40.88
1
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
2136
Mengru  Li
มหาวิทยาลัยรังสิต
38.85
2
11
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2080
นางสาวจรรยา  พลชัยยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
34.31
3
5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2061
ปาริฉัตร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
32.91
4
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2117
พัสตราภรณ์  ขุนเนียม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32.24
5
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2185
ปิยะธิดา  ขันต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29.30
6
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2157
นางสาวภัทรวดี  พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26.78
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2163
กัญญารัตน์  กวนเวียงกาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25.44
8
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2089
รุ่งทิพย์  บุญเพ็ชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25.37
9
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2184
กมลพรรณ  พ่วงพี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23.18
10
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2040
สุภวาณี  เขื่อนเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
20.82
11
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2192
นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
19.18
12
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2021
ชมพูนุช  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14.95
13
12
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2044
ภัทราพร  ยาโน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0.00
14
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer