SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17:50 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
2019
ณัฐฐญาดา  เรือนป้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
DNF
-
15
2016
อรปรียา  เถาหน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
DNF
-
7
2211
บุษบา  นาคยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
DNF
-
5
2048
LODKEO  INTHAKOUMMAN
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:38:26.007
4
3
2105
เปรมกมล  วงค์วิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:39:35.230
5
16
2025
นางสาวกชพร  ตั้งศรีวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:40:52.729
6
1
2009
พิมพ์ธิดา  เบญจทิศมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:43:46.950
7
6
2210
นนวรัตน์  ฤทัยภัทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:44:16.112
8
8
2071
นางสาวณัฐวดี  รสแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:44:19.367
9
14
2054
ปารียา  สนเส็ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:46:00.382
10
2
2141
อุทุมพร  ศรีนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
00:46:06.567
11
10
2043
อรวรรณ  แก้วสีหาบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:48:15.209
12
12
2234
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
00:48:35.122
13
9
2088
อังสุมาลิน  อุ่นผาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:50:58.038
14
13
2042
วรรณกนก  เดชคุ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:52:40.454
15
11
2145
พชรมน  ชุติตากรกนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
00:54:41.427
16
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer