SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2049
ปริญญา  เฉื่อยมะเริง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5.86
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2216
สุภาวดี  อินตาถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5.79
2
9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2052
สุภวัทน์  ชูทอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5.79
3
10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2078
นางสาวอริสา  ชูศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5.51
4
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2208
นางสาวนุชธิดา  นิลาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.98
5
13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2037
ชลธิชา  ยะฟู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.97
6
14
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2045
ฐิติยา  โฮมหงษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.88
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2167
นางสาว ธัญญารัตน์  บัวสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.82
8
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2217
ธนันญา  สีมืด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4.56
9
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2165
อริสรา  ด้วงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.22
10
5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2233
นางสาวมานิสา  รัชชะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.14
11
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2021
ชมพูนุช  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.93
12
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2118
ศดานันท์  ทิพย์จันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.42
13
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2183
ศศิพิมพ์  น้อยถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่บันทึกสถิติ
14
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer