SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2050
ปานวาศ  กิมสร้าง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
55.14
1
9
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2083
นางสาวสาวิตรี  แก้วสุขศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
50.87
2
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2061
ปาริฉัตร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
43.38
3
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2190
จุไรรัตน์  บุตรรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
35.82
4
3
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2126
นงนภัส  ปัญญายิ่ง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
33.32
5
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2152
รัตนาภรณ์  เทียงปลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
32.57
6
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2166
นางสาวปัณณธร  ไพรสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29.37
7
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2040
สุภวาณี  เขื่อนเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
29.37
8
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2151
พจนา  อังศุภากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25.75
9
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer