SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:25 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
18
2035
ญาณิศา  ธีระเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-
DNF
-
17
2234
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
DNF
-
19
2123
พิมพ์มาดา  เนียมการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
DNF
-
1
2048
LODKEO  INTHAKOUMMAN
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:04:41.758
4
2
2204
ภัทราวรรณ  จันพลโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:05:00.549
5
3
2205
รุ่งทิวา  แก้วมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:05:09.517
6
4
2090
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:05:13.606
7
5
2232
นางสาวนาทรลดา  กุลกาญจนาชีวิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:05:29.437
8
6
2069
นางสาววีรฉัตร  สุวรรณโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:05:31.364
9
7
2001
เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:35.383
10
8
2187
ไผ่ธิดา  เดชเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
00:05:36.886
11
9
2017
มุกตาภา  ช้างหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:05:37.291
12
10
2054
ปารียา  สนเส็ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:05:38.687
13
11
2131
ธัญธร  สุขพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:05:48.413
14
12
2007
วรรวิพา  ทองสีขำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:49.897
15
13
2140
ธิรดา  ประสงค์ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
00:05:57.272
16
14
2159
นางสาวญาคีตา  ประสานชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:06:34.925
17
15
2095
จิราพร  นวลเพ็ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:06:48.692
18
16
2180
พวงนภา  ศรีกำพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:07:44.093
19
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer