SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1333
วิศรุต  สุวะไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15.66
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1373
นายณัฐพงศ์  ศรีนนทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15.43
2
13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1124
นายธนวัฒน์  ขอบขำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
14.60
3
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1054
นายวันมนู  หนูจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.50
4
10
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1155
พบธรรม  อินทรภักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13.86
5
12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1094
สุพจน์  บุญหนุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13.61
6
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1024
นราวิชญ์  ทองจริง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0.00
7
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1174
เอนก  ธรรมนาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0.00
8
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1255
นายไชยวัฒย์  เวียงชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
0.00
9
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1321
คุณภัทร  ซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
0.00
10
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
ธนกฤต  สุขพอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0.00
11
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1034
กิตติพันธ์  แก้วพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0.00
12
14
มหาวิทยาลัยรังสิต
1218
ตรีเพชร  ทวีเฉลิมดิษฐ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
0.00
13
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer