SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
18
1156
ธีรวัฒน์  เพชรวิเชียร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNF
-
17
1256
นายณัฐภัทร  ภูเมฆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-
DNF
-
20
1226
กันต์กมล  กันทะเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
DNS
-
19
1403
นายวัฒนชัย  คู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
DNF
-
19
1177
นวพล  เณรเนือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
DNF
-
18
1320
ธนวัฒน์  โพธิสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-
DNF
-
1
1083
ณัฐวัฒน์  อินนุ่ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:32:43.336
7
1
1383
เจษฎา  สมดวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
00:34:07.649
8
2
1104
จาตุรนต์  เขื่อนแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:34:09.227
9
2
1118
นายทรนง  วินัยเยี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:34:41.592
10
3
1151
อกฤษณ์  ประยูรโภคราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:34:54.743
11
3
1371
เอกลักษณ์  จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:35:07.258
12
4
1227
กฤษณพล  พ้นภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
00:35:45.003
13
5
1018
ณัฐชนน  วังเย็น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:36:00.907
14
4
1077
วิชยา  แซ่จาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:36:16.004
15
6
1003
มูฮัมหมัด ฟิตรี  อุเซ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:36:21.855
16
5
1178
กรวิชญ์  พลจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:36:27.681
17
6
1134
สิทธิราช  โพธิ์ชนัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
00:36:43.209
18
7
1062
ศิลป์ชัย  สิเด็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:36:51.639
19
8
1071
ธนกฤต  สามเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:37:09.817
20
9
1180
ไกรวิน  ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
00:37:27.304
21
7
1196
นายปิยวัฒน์  บุญรักชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:38:10.445
22
8
1069
วิทยา  สุโขรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:38:17.344
23
10
1204
นายลัทธพล  โคตรสขึง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:38:31.217
24
9
1002
ณัฏฐกร  นาโคศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:38:47.536
25
11
1402
นายศิวดล  เปล่งชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:38:55.836
26
10
1229
สิริศักดิ์  เพชรสุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
00:38:57.098
27
11
1144
ธนภัทร  หาญประโคน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:39:22.213
28
12
1014
นนทนาท  กิตติวรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:40:07.958
29
13
1408
นายตะวัน  โอคาว่า
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
00:40:13.381
30
14
1317
สัญญา  ศรีบุญมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:40:34.788
31
15
1414
ศิรา  ศีลเมืองพรหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:41:07.866
32
12
1295
นาย ธนนันท์  บัวหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
00:41:10.765
33
13
1252
นายยุทธนา  ฤกษ์ยรรยงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:41:20.231
34
14
1374
ศรนรินทร์  ติดอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:41:29.412
35
16
1032
พัชรวุฒิ  ศีบุญจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:41:42.742
36
15
1135
พิชศานต์  เจนการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:41:47.022
37
16
1406
นนทศักดิ์  สันดี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
00:41:56.820
38
17
1413
พลกฤต  สัญวัชญ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:44:08.040
39
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer