SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2052
สุภวัทน์  ชูทอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1.62
Gold
1
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018
กิตติกา  รวมสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.58
2
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2218
นิติภรณ์  อินทสร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1.58
Bronze
3
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2220
จิราพร  เพริศแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1.58
Silver
4
8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2057
วรัญญา  เลไธสง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1.54
5
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2152
อภิญญา  ศรีภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.50
6
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2121
กมลฉัตร  เพียรดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.50
7
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2199
กนกวรรณ  ล้วนมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1.50
8
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2031
นางสาวณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.45
9
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer