SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:20 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2062
อารีรัตน์  อินทดิษฐ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15.87
ทำลายสถิติ
1
4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2079
นางสาวศิริรัตน์  สัสดีเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12.03
2
12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2061
ปาริฉัตร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11.77
3
11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2006
ฐิติมา  แก้มขอมดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.75
4
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2198
ธนภรณ์  ชูเชื้้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10.92
5
3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2080
นางสาวจรรยา  พลชัยยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09.93
6
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2144
สดุารัตน์  นานาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
09.27
7
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2192
นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
08.57
8
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2157
นางสาวภัทรวดี  พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
08.06
9
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2184
กมลพรรณ  พ่วงพี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
08.04
10
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2185
ปิยะธิดา  ขันต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
07.98
11
5
มหาวิทยาลัยบูรพา
2129
พัทธ์ธีรา  สาครตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา
07.62
12
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2163
กัญญารัตน์  กวนเวียงกาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
07.26
13
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer