SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2189
เมสิยา  สงมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
XX
1
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2220
จิราพร  เพริศแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
XX
NR
2
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2047
จริยา  วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
56.47
Gold
3
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2122
สุภิสรา  กลิ่นละออ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44.34
Silver
4
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
2132
โชติมณี  ไชยจันทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
43.91
Bronze
5
7
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2081
นางสาวพรชนก  สุทธิสงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
39.61
6
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2221
ดลพร  รัตนวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35.93
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2156
นางสาวรัชดาพร  ปรุงกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
33.74
8
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2028
นางสาวมาเยือน  อบอวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31.53
9
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2030
นางสาวชุติมา  ลีนาตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31.06
10
6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2119
จิรัชญา  อนันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.55
11
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2184
กมลพรรณ  พ่วงพี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
DNS
12
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer