SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
13
1297
นาย วิกร  หนุนนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
DNF
-
15
1293
นาย พงศ์พันธ์  ติ๊บลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
DNF
-
12
1137
กฤติน  พานิชชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
DNF
-
16
1169
ไชยนาท  สีขจร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNF
-
14
1404
เอกราช  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
DNF
-
11
1222
ธนกร  สุทธิประทีป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
DNF
-
17
1228
ศิวกร  สิงทะนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
DNS
-
1
1087
ชยพล  บุญอุปละ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:09:50.483
Gold
8
2
1119
นายภูบดินทร์  ศักดิวงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:10:02.777
Silver
9
3
1371
เอกลักษณ์  จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:10:09.785
Bronze
10
4
1383
เจษฎา  สมดวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
00:10:21.011
11
5
1402
นายศิวดล  เปล่งชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:11:27.802
12
6
1186
รัตณพงษ์  เจริญสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:12:18.070
13
7
1315
ชิษณุชา  แก้วแสนไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:12:43.736
14
8
1201
นายสุรชัย  แสงทอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:13:24.325
15
9
1313
เทียนชัย  สุวรรณเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:13:29.598
16
10
1197
นายปุราณ  ใยแจ่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:13:35.991
17
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer