SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1098
ธงชัย  ศิลามูล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15.84
1
14
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1125
นายพัชรพล  สิงห์เรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
15.59
2
13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1126
นายบัณฑิต  สิงหทองกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
14.46
3
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1356
สหัสวรรษ  พวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13.11
4
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1175
เพ็ชรรัตน์  ชั่งกริส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.34
5
15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1176
วสุพล  นุชพูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.12
6
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1242
นายฤชานน  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.73
7
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1357
อัษฎาวุธ  กี่อำไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10.29
8
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1325
ธัญธวัฒน์  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
09.89
9
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1288
พีรพัฒน์  พงษ์นิกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
09.46
10
6
มหาวิทยาลัยบูรพา
1189
ธนกร  ตาพาลี
มหาวิทยาลัยบูรพา
08.28
11
8
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1407
ภัทรกร  ฉิมพลี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
06.50
12
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1206
นายจิรายุส  ชาวกล้า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
06.45
13
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1076
ภูริพัชร์  สุริยมณฑล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0.00
14
1
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1183
นอีม  หลง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
0.00
15
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer