SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17:55 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
2046
ณัฐชยา  เชาว์ผักปัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2059
ศิริลักษณ์  ปะละภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2055
ศุภานิช  พูลเกิด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2056
จันทนา  เนียมน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:47.505
1
3
2077
นางสาวอภิสมัย  สิทธิดำรงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2068
นางสาวคัทลียา  บุญเย็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2066
นางสาวภัทรพรรณ  ชูกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2065
นางสาวสุกานดา  เพชรรักษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:00:47.551
2
5
2207
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2201
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2202
จันทการต์  เจริญลาภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2200
ภัทรมล  บุญฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:48.271
3
6
2099
ฉมชบา  วัฒนสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2110
ชลธิชา  สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2101
ปพิชญา  ดวงมาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2102
อภิสรา  พิริยะพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:50.747
4
7
2002
กนกพร  ทีปะนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003
ปณิตา  ปินไชย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008
อนัญญา  บุญประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2004
วันดี  อินทร์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:51.160
5
8
2156
นางสาวรัชดาพร  ปรุงกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2154
นางสาวกนกวรรณ  ค่ากระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2155
นางสาวปัทวรรณ  สุรไกรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2158
นางสาวสุพัฒน์  พรหมประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:00:51.758
6
2
2029
นางสาวสิริญาดา  เดชบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2028
นางสาวมาเยือน  อบอวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2031
นางสาวณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2022
นางสาวบัวริม  บือขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:55.055
7
1
2096
อ่อนนุช  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2094
เกวลิน  สังข์เลื่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2093
วิภาดา  บุญที่สุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2097
สินีนาฎ  ศักดิ์แสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:00:55.206
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer