SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1096
วชิรวิทย์  ศรวิชัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
69.61
1
7
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1127
นายวัชรเกียรติ  ซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
64.13
2
12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1010
ปิยะศิริ  อินทะประสงค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58.52
3
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
1191
เดโชชัย  พรประพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
57.12
4
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1367
ธนโชค  ฉวีภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
52.04
5
8
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1154
เอกรัฐ  แก้วแจ่มแจ้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
51.61
6
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1339
นายนราธิป  ไตรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
48.22
7
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1309
ณัฐพล  เสวกวิหาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45.92
8
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1373
นายณัฐพงศ์  ศรีนนทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
44.75
9
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1051
นายยศกร  ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
40.76
10
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1140
สุวัฒน์  กองเคน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39.76
11
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1312
สุริยา  สีสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
39.06
12
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1391
ภราดร  จันพิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27.01
13
9
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1407
ภัทรกร  ฉิมพลี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
15.74
14
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer