SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
2020
รัชฎาพร  กรพาโชค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
DNF
-
17
2016
อรปรียา  เถาหน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
DNF
-
13
2145
พชรมน  ชุติตากรกนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
DNF
-
19
2035
ญาณิศา  ธีระเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-
DNF
-
2
2042
วรรณกนก  เดชคุ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
DNF
-
11
2137
สุธิดา  ชูชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
DNS
-
14
2138
นีรชา  อุดมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
DNF
-
12
2180
พวงนภา  ศรีกำพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-
DNF
-
6
2211
บุษบา  นาคยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
DNF
-
16
2048
LODKEO  INTHAKOUMMAN
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:18:18.596
10
18
2105
เปรมกมล  วงค์วิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:19:30.672
11
3
2205
รุ่งทิวา  แก้วมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:20:30.017
12
4
2009
พิมพ์ธิดา  เบญจทิศมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:21:09.581
13
8
2054
ปารียา  สนเส็ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:21:24.580
14
9
2210
นนวรัตน์  ฤทัยภัทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:21:50.702
15
15
2070
นางสาวสุรกาญจน์  วรรณะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:22:57.305
16
7
2131
ธัญธร  สุขพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:23:01.509
17
10
2140
ธิรดา  ประสงค์ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
00:23:33.507
18
20
2043
อรวรรณ  แก้วสีหาบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:23:37.715
19
5
2088
อังสุมาลิน  อุ่นผาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:24:33.699
20
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer