SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15:50 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
2
1335
เถลิงเกียรติ  ถวิลการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-
DNF
-
1
1166
ฐิตินันท์  ทองดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNS
-
15
1185
นนทวัฒน์  งอนกระโทก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
-
DNF
-
7
1316
ภูธิเบศร์  ภูคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-
DNF
-
10
1405
นายชนโชต  คำสุวัตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
DNF
-
25
1371
เอกลักษณ์  จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-
DNF
-
11
1308
พันธกานต์  นิลสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
DNF
-
5
1080
ภาณุวัฒน์  สถาพรจิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
DNF
-
12
1169
ไชยนาท  สีขจร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNF
-
14
1404
เอกราช  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
DNF
-
23
1178
กรวิชญ์  พลจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
DNF
-
20
1260
นายธีรวัตร์  ขวางกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-
DNF
-
6
1353
นายศุภฤกษ์  เพชรสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-
DNF
-
7
1104
จาตุรนต์  เขื่อนแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-
DNF
-
25
1406
นนทศักดิ์  สันดี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
-
DNF
-
12
1083
ณัฐวัฒน์  อินนุ่ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:15:24.764
16
20
1037
นายพงศกร  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:15:37.913
17
6
1117
นายณัฐนน  เชื้อพลพิชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:16:03.983
18
9
1151
อกฤษณ์  ประยูรโภคราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:16:20.268
19
3
1118
นายทรนง  วินัยเยี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:16:33.605
20
18
1062
ศิลป์ชัย  สิเด็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:16:36.670
21
23
1383
เจษฎา  สมดวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
00:16:40.476
22
5
1177
นวพล  เณรเนือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:17:08.736
23
17
1256
นายณัฐภัทร  ภูเมฆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:17:15.627
24
22
1018
ณัฐชนน  วังเย็น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:17:19.168
25
13
1071
ธนกฤต  สามเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:17:21.938
26
14
1144
ธนภัทร  หาญประโคน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:17:34.432
27
4
1069
วิทยา  สุโขรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:17:42.001
28
9
1134
สิทธิราช  โพธิ์ชนัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
00:17:44.026
29
16
1005
มนัสวิน  จิระวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:17:44.834
30
24
1184
ศรัณย์ภัทร  คงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:17:48.222
31
15
1402
นายศิวดล  เปล่งชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:17:49.403
32
8
1180
ไกรวิน  ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
00:17:52.347
33
19
1403
นายวัฒนชัย  คู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:17:52.910
34
13
1077
วิชยา  แซ่จาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:17:58.569
35
21
1208
นายณภัทร  ศักดิ์ศรีบุญดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:18:05.568
36
10
1003
มูฮัมหมัด ฟิตรี  อุเซ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:18:08.987
37
22
1303
รัฐนันท์  หล้ามะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
00:18:09.506
38
19
1195
นายพิชญะ  ชูโชติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:18:15.022
39
1
1014
นนทนาท  กิตติวรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:18:46.390
40
21
1320
ธนวัฒน์  โพธิสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:18:54.974
41
17
1032
พัชรวุฒิ  ศีบุญจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:19:01.279
42
18
1304
จิรายุ อมรกล  อมรกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
00:19:28.668
43
4
1374
ศรนรินทร์  ติดอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:19:38.266
44
16
1135
พิชศานต์  เจนการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:19:39.946
45
11
1408
นายตะวัน  โอคาว่า
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
00:19:40.957
46
8
1027
นายณัฐพล  พงษ์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:21:03.546
47
3
1412
เอกนุชา  ยศสุพรหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:21:14.547
48
24
1030
ภูเบศ  ฤกษ์สังเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:21:33.536
49
2
1410
นายชนินทร์  ฤทธิ์เอี่ยม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
00:26:07.427
50
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer