SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 17:10 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
5
2204
ภัทราวรรณ  จันพลโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2206
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2201
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2203
บุษรอ  มะหวีเอ็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:03:55.201
1
4
2067
นางสาวปิยะฉัตร  ขาวล้วน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2077
นางสาวอภิสมัย  สิทธิดำรงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2068
นางสาวคัทลียา  บุญเย็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2066
นางสาวภัทรพรรณ  ชูกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:03:56.190
2
3
2053
เบนนี่  โนนทะนำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2046
ณัฐชยา  เชาว์ผักปัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2059
ศิริลักษณ์  ปะละภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2056
จันทนา  เนียมน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:04:04.047
3
7
2113
กัญญาณัฐ  เสวตวงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2099
ฉมชบา  วัฒนสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2102
อภิสรา  พิริยะพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2103
พิชญาภัค  กิจสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:04:14.394
4
2
2005
ไอลดา  นาสิงคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008
อนัญญา  บุญประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007
วรรวิพา  ทองสีขำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2001
เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:19.562
5
1
2029
นางสาวสิริญาดา  เดชบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3032
นางสาวสุรีวรรณ  รูนันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2022
นางสาวบัวริม  บือขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2023
นางสาววิธวดี  มาลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:04:28.219
6
8
2161
นางสาวพัทธ์ธิรา  แซ่เลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2160
นางสาวปลื้มกมล  ปะตังถาโต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2155
นางสาวปัทวรรณ  สุรไกรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2159
นางสาวญาคีตา  ประสานชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:04:44.718
7
6
2094
เกวลิน  สังข์เลื่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2093
วิภาดา  บุญที่สุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2095
จิราพร  นวลเพ็ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2097
สินีนาฎ  ศักดิ์แสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:04:55.605
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer