SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
7
ศศิกาญจน์  วลัญชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นรีรินทร์  โสระสิงห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
Gold
1
3
กรพินธุ์  อินทร์แนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
Silver
2
7
นัณท์ลภัส  อิทธินิธิกานต์กุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์วรีย์  กองเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
Bronze
3
2
ณัฐสุดา  สกุลกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุติกาญจน์  ดรจันทร์ใต้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
4
10
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพิชญา  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
5
2
พัชรินทร์  เสนคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปรัชญานันท์  มหาโยธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0
6
6
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
7
6
ฬินดา  อ้อเจริญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัตติกาล  นิลน้ำเพ็ชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
8
4
ปิติวรรณ  บุราณรมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลลิดา  จริญเขตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
9
9
ปภาวรินทร์  โสดก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรรณอร  กงพะลี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
10
9
กุลภาวี  ชยวัฒน์ธรากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปุญญิศา  อาจหาญศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
11
4
นางสาวนาถสุภางค์  จงเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธิญาดา  ปัญญายิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
12
10
จิราภรณ์  พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มณีมณฑ์  สมปอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
13
1
ปาณิสรา  พิทยาวิริยะพันธ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิภาภัทร  ปาลพันธุ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0
14
 
     
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer