SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่หญิง รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
8
8
สิริณยา  ลอยโต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
ชญานี  ฉูดกระโทก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
587
1
7
7
กัญญพัชร  จุลฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
หทัยภัทร  สุภัทราธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
495
2
10
10
สุพิชญา  สุภาเพียร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
ณิชาภา  หิมารัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
398
3
6
6
มณิภา  เตโช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
เมธาวี  พานนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212
4
2
2
อรวรา  วิศวะกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ณัฐศรันย์  สีตะวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
5
4
4
จุฑาทิพย์  กิจโชติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
กัญญ์วรา  วิเศษแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
6
1
1
นวลแข  เถาว์โท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
ธนัญชนก  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-165
7
3
3
ศศิธร  มีแก้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
ปิ่นแก้ว  สุวรรณบำรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-340
8
5
5
ภิญญดา  กำลังเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
กมลชนก  สินรักษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-416
9
9
9
ยุภาวดี  เลขาโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9
พรสุดา  มารศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-809
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer