SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่หญิง รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
3
3
พรนภัส  ฤทธิวุธ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
อันนิตา  สนธิพงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
484
1
8
8
สรัลกร  สีหาพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
ภัทราวดี  งามตะคุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
314
2
1
1
ธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ปาริชา  ดงอุทิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136
3
7
7
เบญจพร  คำกระโจม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นฤมล  มหัสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
4
5
5
จันทร์ทิพย์  สิทธิแสงอำไพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
วราลักษณ์  วงษ์อินตา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43
5
6
6
นางสาวกัลยาณี  เล็กกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
นางสาวกุลนิดา  หาดกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-105
6
2
2
สุดารัตน์  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
ชลธิชา  ถำวาปี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-144
7
4
4
แอสวารยา  ตีวารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
ทิชานันท์  ศรีแสงเมือง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-775
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer