SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
5
5
ณภัทร  วัชรนุรธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
ณัฐกฤต  ทิมศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
951
1
9
9
ถิรณัฐ  บำเหน็จพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
มนัส  พันมะณีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
708
2
7
7
นายนพรุจ  ทิพย์แก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
นายชวิศ  บาร์คอส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
315
3
4
4
นายญาณวุธ  ยวงกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
267
4
1
1
เทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
อัศวนนท์  บุญธรรมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-183
5
2
2
เสกสรรค์  แคนลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วนศักดิ์  บุญพุธ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-186
6
6
6
จิรายุ  ธรณธิติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
ณัฐพงษ์  พุกเนตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-221
7
10
10
ธีรภัทร  อรอรรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
กฤตวิทย์  เกลี้ยงทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-310
8
8
8
อลงกรณ์  จันดาหงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
สหรัฐ  ปานผา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-329
9
3
3
คงณัฐ  นรสิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
ธนภูมิ  วราสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-1012
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer