SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ผสม รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16:10 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
10
10
เบญจพร  คำกระโจม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
ศุภกฤต  ริมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
1
1
1
กฤตภาส  จุฬาเสรีกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
หทัยภัทร  สุภัทราธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
522
2
5
5
ณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พรนภัส  ฤทธิวุธ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
304
3
9
9
นิธิกร  ธัญญะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
จุฑาทิพย์  กิจโชติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
258
4
2
2
ชญานี  ฉูดกระโทก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ธีรภัทร  อรอรรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
150
5
7
7
พสิษฐ์  ก้านบัว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
ชลธิชา  ถำวาปี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31
6
3
3
อรวรา  วิศวะกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ภูมิรพี  ทัพวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-5
7
4
4
นายญาณวุธ  ยวงกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
นางสาวกุลนิดา  หาดกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-401
8
6
6
อนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
ธนัญชนก  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-499
9
8
8
ปรินทร  วีระวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
รพีพร  แซ่เลียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-983
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer