SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ผสม รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17:20 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
8
8
จันทร์ทิพย์  สิทธิแสงอำไพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
สหรัฐ  ปานผา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
912
1
6
6
ณภัทร  วัชรนุรธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
สุพิชญา  สุภาเพียร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
857
2
3
3
ธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
อัศวนนท์  บุญธรรมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
428
3
2
2
สรัลกร  สีหาพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วนศักดิ์  บุญพุธ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-89
4
4
4
นวลแข  เถาว์โท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
มนัส  พันมะณีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-110
5
1
1
บารมี  ปานทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
ชนิดาภา  มามี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-244
6
9
9
จิรายุ  ธรณธิติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
กมลชนก  สินรักษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-277
7
5
5
นางสาวกัลยาณี  เล็กกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-313
8
7
7
วงศ์ชนก  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
ปีติชา  เกียรติศักดิ์วณิช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-564
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer