SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ฮาฟิต    
นามสกุล
อาแด
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 ปันจักสีลัต
  เดี่ยวปันจักลีลา ชาย
 
     
Sponcer
Sponcer