SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รุจิรา    
นามสกุล
คชรักษ์
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  ทีมหญิง 3 คน
 เปตอง
  หญิงคู่
 
     
Sponcer
Sponcer