SAT GRS

สรุปเหรียญรางวัลประจำวันที่ 23 มกราคม 2566
   
 
1. ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณภัทร  วัชรนุรธร
ณัฐภัทร  นาคอินทร์
ภาณุพงศ์  ใบโพธิ์
ฮุสเซน อาคิฟ  มูฮาเหม็ด ฟาลีล
Silver
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันธุ์ทรัพย์  ดิเรกวัฒนะ
เทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
อัศวนนท์  บุญธรรมมา
ภูมิรพี  ทัพวงศ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสกสรรค์  แคนลา
ภูริกุลกฤษณะ  มาสาลีทวีโชติ
วนศักดิ์  บุญพุธ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถิรณัฐ  บำเหน็จพันธุ์
อนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
มนัส  พันมะณีย์
 
 
2. ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุพิชญา  สุภาเพียร
พรนภัส  ฤทธิวุธ
อันนิตา  สนธิพงษ์
ณิชาภา  หิมารัตน์
Silver
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กัญญพัชร  จุลฤกษ์
จันทร์ทิพย์  สิทธิแสงอำไพ
วราลักษณ์  วงษ์อินตา
หทัยภัทร  สุภัทราธร
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรวรา  วิศวะกุล
ธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
ปาริชา  ดงอุทิศ
ณัฐศรันย์  สีตะวัน
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรัลกร  สีหาพรหม
มณิภา  เตโช
ภัทราวดี  งามตะคุ
เมธาวี  พานนนท์
 
 
3. จานร่อน - อัลทิเมททีมผสม 7 คน
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวโสภิรัชฏ์  ชัยพันธ์
นายจตุพร  ดำรัส
นายมนัสชัย  สร้อยชื่น
นายปฐมพงษ์  การโชค
นายอัศม์เดช  ไม้ตาล
นายสุทธิพร  กุณทะโชติ
นายเนติพงศ์  ตะพานเเก้ว
นายอภิเชษฐ  สุขแจ่ม
นายปรวิชย์  ทองหลง
นางสาวชนาธินาถ  ขุนพลนาควาส
นางสาวศรัณย์พร  แก้วพวง
นางสาวจุฑามาศ  ดวงตา
นายกันตินันท์  สันติเพ็ชร
นายเบญจพล  พุ่มอ่ำ
นางสาวธิดารัตน์  พิมพขันธ์
นายวสันต์  กาญจนสุพรรณ
นางสาวฐิติมา  ปรีทอง
นางสาวน้ำทิพย์  หอมใจดี
นางสาวธีราภรณ์  เมฆปั่น
นายทวนธรรม  เทพทอง
นายวงศธร  สีพุฒ
Silver
   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ธนวัฒน์  คงเดิม
จักรพงษ์  เกศนาค
ภาณุวิชญ์  จันทร์อยู่
ณัฐวัฒน์  เดชบำรุง
ชฎาพร  ทวีนิรันดร์
ศุภกฤต  วิเศษสัตย์
จีรนันทร์  บุญบรรลุ
นภสร  ไชศรีจันทร์
ปรางวลี  แสนเมืองชิน
จารุวิทย์  เพชรลอม
จิรศักดิ์  ทองบัว
ประภาพรรณ  ชูช่วย
จิตรวรรณ  พลฤทธิ์
สุภาพร  นาคสุวรรณ์
ปัญญพัฒน์  รักเพชร
รังสิมันต์  พิมพ์โคตร
ยามิน  เมืองเล่ง
อาดีนัน  บาโด
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นครินทร์  นาโสก
ศุภกกร  เชื้ออินสูง
เมทา  ลำใยนิยม
ศุภานัน  อุปการะ
อริสรา  ดวงทอง
เพ็ญพักตร์  จันทร์พวง
รัตนา  ทองผาสีงาม
ภัทราพร  ชื่นใจ
ศศินีย์  ปัตถามัย
อิศราพงษ์  ทัศกลาง
ปัญญา  อาจคงหาญ
เกียรติภูมิ  เทศพันธ์
บุญธิดา  สวัสดิ์เชิดวงศ์
เทอดศักดิ์  แผนสมบูรณ์
รรุจิภัทร  ธรรมจะดี
มาโนช  มิลินกุล
วีระศักดิ์  ธาดาวิรยมงคล
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Linna  Nhor
สถิต  ฉิมพลี
ศิลปชาติ  พึ่งป่า
เธียรพงศ์  เจริญวงศ์
Gabrielle Angelie  Limcuando
ศกกลดาวัลย์  ชลีวญ์
Pisey  Chhim
Angelo  Baldonado
Virakboth  Prum
Koemsrun  Bunthoeurn
Kunrithy  Kong
เดนเมฟรี  คาร์ล
 
 
4. เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทวีรัฐ  คำธานี
Silver
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พลวัฒน์  จันทนากร
Bronze
   มหาวิทยาลัยรังสิต กีรติ  สงศรี
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนทัต  ธเนศวรางกูร
 
 
5. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬานันท์  ขันติกุลานนท์
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุภารา  จรัสแสงกุลกิจ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขวัญฤดี  เย็นใจเฉื่อย
Bronze
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิริปรียา  มะหะหมัด
 
 
6. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปานเลขา  ทองปาน
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวกนิษฐา  วงษาเทียม
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิ่นนภา  ไหมทอง
 
 
7. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชายชล  โช
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กันตพงษ์  สกุลนา
Bronze
   มหาวิทยาลัยมหิดล พงศ์ธร  มะโนรัตน์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นฤพงษ์  เทพเสน
 
 
8. เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อรนวีย์  ศรีสหกิจ
Silver
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิชามญชุ์  ลิ้มไพบูลย์
Bronze
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธัญสินี  มุขดา
Bronze
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กชวรรณ  ชมชื่น
 
 
9. ยูยิตสู - จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฐิตาภา  จันทร์สุกปลั่ง
Silver
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พิชามญชุ์  พุทธา
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวมัณฑิรา  บุญเอนก
Bronze
   มหาวิทยาลัยรังสิต เบญญทิพย์  พุ่มทอง
 
 
10. ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประภาทิพย์  นาคราช
Silver
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัญจภัค  ปานเพ็ชร์
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พรไพลิน  เอี่ยมจำนงค์
Bronze
   มหาวิทยาลัยรังสิต วรรณิกา  พวงอินใจ
 
 
11. ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พรทิพย์  จันทร์สนธิ
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวปัทมา  พูลสวัสดิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนิสรา  เกษสุวรรณ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑารีย์  พฤษศรี
 
 
12. ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นุชนาฏ  สิงห์ฉลาด
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภัครสมนต์  จีรัฎศิษฐ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กัลยาณพิมพ์  เม่นแมน
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณัฐพร  อ่อนไธสง
 
 
13. ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยรังสิต คุณาธิป  เยี่ยอ้น
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายภูมินทร์  บุญธิจักร์
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายศิวกร  แก้ววีด
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาณุพงศ์  กิจพงศ์พาณิชย์
 
 
14. ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรพต  เลิศไธสง
Silver
   มหาวิทยาลัยมหิดล ฉันทัช  บุตรมะไฮ
Bronze
   มหาวิทยาลัยรังสิต รัตนาภิเดช  จันทะนาข่า
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กัมปนาท  ผลพุฒ
 
 
15. ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชาญวิทย์  อุ่นใจ
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายรัฐนันท์  ควรสถาน
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รชต  งามอยู่
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายเขมชาติ  ลีละโรจน์
 
 
16. ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รักพล  ผลพุฒ
Silver
   มหาวิทยาลัยรังสิต ชัชพงศ์  สงวนวงศ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายสุชานนท์  เชี้ยงบางยาง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศุภกิตต์  ปลื้มอิ่ม
 
 
17. เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวิสุต  พุ่มด้วง
Silver
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชนินทร์  พรหมบุตร
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายจตุพงษ์  โคตรเมือง
 
 
18. เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิรารัก  ค้าโค
Silver
   มหาวิทยาลัยมหิดล ธวภร  เตมีรัสมี
Bronze
   มหาวิทยาลัยบูรพา รัตนาภรณ์  ดำกลิ่น
 
 
19. เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายภัทรพล  สีขำ
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศราวุฒิ  แก้วดี
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายศุภกร  วันมา
 
 
20. เรือพาย - กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวรัศมีแข  ทองผาย
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวดวงนภา  ไชยลาภ
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มันตา  พรรฒพานิช
 
 
21. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายนนท์  แสงสุริยโชค
นายธิติพงศ์  เวียงสิมมา
นายณัฐกฤษฎ์  ภาพันธ์
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายนครินทร์  บุญชู
นายไกรศร  ผลไม้
นายศุภกร  วันมา
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พงศ์พีระ  แสงทับทิม
กรณ์ดนัย  เต็มเปี่ยม
ชนินทร์  พรหมบุตร
 
 
22. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวรมิดา  ล้อมน้ำ
นางสาวบุญธิดา  หอมดอก
นางสาวครองขวัญ  คำมงคล
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวล้อมเดือน  บำรุง
นางสาวอารียา  จูมจันทร์
นางสาวสุภาภรณ์  โชติเขียว
Bronze
   มหาวิทยาลัยมหิดล นันทเลิศ  รักเย็น
ปิยะพร  เข็มแก้ว
นภสร  วิชานันท์
 
 
23. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยมหิดล ฐิติพันธุ์  ศรีสมพันธุ์
ธนาคม  ยมนา
ณัฏฐ์ณรงค์  ทองดีเลิศ
พิพัฒน์พงศ์  อินทศรี
พศวีร์  ราชเสนา
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายศิวกร  วงค์พิณ
นายกิตติพงษ์  เรืองสุข
นายพศิน  เชื้อต่าย
นายธนวัฒน์  นามนาเมือง
นายธีรภัทร์  เสนาะ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนบัตร  โพธิ์ทอง
ณัฐนนท์  หอมชะเอม
กัณฐกะ  เกตุวงค์
ศิรชัช  ตรีกลาง
จิรวัฒน์  นจันทร์
 
 
24. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวกฤษณา  แก้วประเสริฐ
นางสาวรัศมีแข  ทองผาย
นายธิติพงศ์  เวียงสิมมา
นายณัฐกฤษฎ์  ภาพันธ์
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิตพล  เทียมสงวน
อารียา  วงษ์เมือง
ศราวุฒิ  แก้วดี
ไอชวารายา  เรทมิฬ
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายนครินทร์  บุญชู
นางสาวสุภาภรณ์  โชติเขียว
นายแจ็ค รัชนนท์  บันเนก
นางสาวดวงนภา  ไชยลาภ
 
 
25. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวจิราวรรณ  หาญคำหล้า
นายณัฐพงศ์  แสงพรมชารี
นางสาววัชราภรณ์  ขัติยะ
นางสาวเกศกนก  ชมเชย
นายพศิน  เชื้อต่าย
นายธีรภัทร์  เสนาะ
Silver
   มหาวิทยาลัยมหิดล วรรณรดา  มีพร้อม
อภินันท์  ขันตี
ชยพล  ไทยวัฒนะ
ฐิติพร  เลิศเจริญวรกุล
ณัฐฐิญา  วรามิตร
พิพัฒน์พงศ์  อินทศรี
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสิรภัทร  กาญจนสินิทธ์
นางสาวมัลลิกา  รัตตะนิล
นายเกียรติศักดิ์  ชิราวุธ
นางสาวธนสร  ใจตรง
นายธัญญสิทธิ์  เกรียงไชยกิจกุล
 
 
26. เรือพาย - กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬารัตน์  เมืองโคตร
เกวลิน  ตะเคียนราม
นัฐกานต์  อัมหธร
อภิญญา  สร้อยจิต
พรร์นับพัน  พวงไม้มิ่ง
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นาวสาวธานิอร  โสมทอง
นางสาวจิราวรรณ  หาญคำหล้า
นางสาววัชราภรณ์  ขัติยะ
นางสาวเกศกนก  ชมเชย
นางสาวนันธิดา  กระจ่างแจ่ม
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภัทรสุดา  ชาติภูธร
กฤตพุทธิ  ธีระกุลพิศุทธิ์
กนิษฐา  เพิ่มทรัพย์
เกตน์นิภา  ทองสุขธรรม
ปัณฑารีย์  สีดาน้อย
 
 
27. ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธนนชัย  จันทร์รักษา
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดุลยวัต  แก้วศรียงค์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อังกฤษ  ทองขันธ์
 
 
28. ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝนปราย  แย้มสรวล
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กนกวรรณ  สังข์ทอง
Bronze
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชยุตรา  รอดสม
 
 
29. ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิตติสุข  ดำดี
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
ทิพย์สุดา  คำมี
ประธมาพร  พลคิด
Silver
   มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตา  เรืองขจร
พิชญาภัค  ทันสมัย
ศุภนุช  ขุนประเสริฐ
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
จิรัชญา  สีโท
กตวรรณ  ทีฆะ
กชพร  อรรถกิจบัญชา
 
 
30. ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นวพรรษ  วงค์เจริญ
Silver
   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ธนกฤต  เผ่าพิน
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์
 
 
31. ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดุลยวัต  แก้วศรียงค์
Silver
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธนกฤต  กิตติยะ
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วรรธนะ  วรกิจรุ่งโรจน์
 
 
32. หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัมพา  เจียรัตนเจริญ
เกศินี  เจริญผล
พุทธิดา  ตันธนะวณิชย์
ขวัญชนก  จุฬาเสรีกุล
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิชา  ชัยพาณิช
รมย์ธีรา  ศรีโคตร
ชนัญชิดา  วงศ์วัฒนา
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นีน่า คัทลียา  ธันรีล่า
พัณณิตา  ปัญญาแหลม
วิระยา  จันทร์เรือง
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จิตรวรรณ  จิตรธรรม
ทักษิณา  เชื้อในเขา
จันจิรา  วันนา
สุชาดา  วานิชจรัสกิจ
 
 
33. เอเเมท - ทีมชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวิทเอก  ทรงอุดมวัฒนา
อัครวัชร์  ช่างต่อ
กฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
สิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อรรณพ  แจ้งเกิด
วุฒิชัย  คำจันลาด
กิตติคุณ  สื่อสัมฤทธิ์
อุปการณ์  สีแหง
Bronze
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มานัสสุพล  แซ่ตั๊น
ณัฐเดช  มหาสุรเดช
วัชรพล  คำโคตรสูน
ณัฐวุฒิ  ศรีโตนด
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายฉัตริน  โฆษิตรมย์
นายภูมิบดี  แพรัตน์
นายมโนธรรม  ดำเนิน
พัทยา  แซ่เจี่ย
 
 
34. เอเเมท - ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิตยา  โมชฎาพร
มุชิตา  คงทัน
เกวลี  ชัยมงคล
วรรณวิสา  สมปอง
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปนัสญา  ฝายกลาง
วิชิตา  อุทธากิจ
จารุวรรน  น้ำนวล
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จารุวรรณ  สุวรรโณ
จุฑามณี  ภู่สมบูรณ์
อริสรา  ธรรมนักสุข
สิรินทรา  สาวงศ์ตุ้ย
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิชญภัส  อริยะนภากุล
กนกพร  เลาหพงษ์
มาริษา  วิเศษวิสัย
ศุลีพร  แสนดี
 
Sponcer
Sponcer