SAT GRS

สรุปเหรียญรางวัลประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
   
 
1. กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญา  เฉื่อยมะเริง
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุภาวดี  อินตาถึง
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวอริสา  ชูศิริ
 
 
2. กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธงชัย  ศิลามูล
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายพัชรพล  สิงห์เรือง
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายบัณฑิต  สิงหทองกูล
 
 
3. กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จิรายุ  ปลีนารัมย์
Silver
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายธนโชติ  จันทน์เสนะ
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศุภกิจ  สมนึก
 
 
4. กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เบนนี่  โนนทะนำ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภัทราวรรณ  จันพลโท
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี LODKEO  INTHAKOUMMAN
 
 
5. กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายสันติสุข  ชุมสุข
นายปิยวัช  เอ็นดู
นายกฤษณะ  ทองชูศิลป์
นายมูฮามะ  สาและ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จิรทีปต์  บุญดี
เอกภินัย  แก้วหนู
ภาณุวัฒน์  บุญเฟื่องฟู
ศุภณัฐ  สุรกา
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นันนภพ  สมบูรณ์น้อย
ศิระ  เชิญชม
นายอนุชา  สุขสา
ภูมินทร์  ภูกิจนาค
 
 
6. กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณัฐชยา  เชาว์ผักปัง
ศิริลักษณ์  ปะละภา
ศุภานิช  พูลเกิด
จันทนา  เนียมน้อย
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวอภิสมัย  สิทธิดำรงค์
นางสาวคัทลียา  บุญเย็น
นางสาวภัทรพรรณ  ชูกูล
นางสาวสุกานดา  เพชรรักษา
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พัชราภรณ์  จงไกรจักร
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
จันทการต์  เจริญลาภ
ภัทรมล  บุญฤกษ์
 
 
7. ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณภัทร  วัชรนุรธร
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณัฐภัทร  นาคอินทร์
Bronze
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฤตภาส  จุฬาเสรีกุล
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศุภกฤต  ริมจันทร์
 
 
8. ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณิชาภา  หิมารัตน์
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชญานี  ฉูดกระโทก
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุพิชญา  สุภาเพียร
 
 
9. เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธนบุรี ดุษฏี  ดีสม
พฤกษา  มณีวงศ์
อุษา  ศรีคำลือ
กัญจนา  ไกรสร
วิมาลา  ประวิโน
Silver
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง มัลลิกา  บุญทด
นันทภรณ์  บุญอุ้ม
ปริมประภา  แก้วคำไสย์
กนกพร  อนันตทรัพย์
ณัฐกฤตา  นาคสิงห์
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุกัญญา  ภาระรัตน์
นางสาวสุพรรณวิภา  ชุมชัย
กมลลักษณ์  ราชสมจิตร
นางสาวณัฐนิชา  นุชเส
นางสาววิไลวรรณ  โครตพรม
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นริศรา  ชื่นมะโน
รัชนีกร  แซ่เฮ้ง
วิมลรัตน์  พิศวงษ์
สวิตตา  เลือดทหาร
เยาวลักษณ์  เครือเนียม
 
 
10. บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนทัต  เดชะกุลกำจร
ขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
อัครพนธ์  จันทรภูมิ
ชนกชนม์  ทองเครือ
พลากร  ผ่านสำแดง
กันตนพ  ยิ้มแฟน
Silver
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิชัย  แผลงศาสตรา
อนันธวัฒน์  กลิ่นอุบล
นที  สิงห์งาม
จักรกฤต  เทาดี
ชอน  มิทเชล
ดาร์เรน  รีฟส์
Bronze
   มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภรักษ์  มั่นกตัญญู
พิจิตรา  ดีเรือง
พิมพ์ประพาพร  ปั้นทิม
ฐิติพงษ์  พันธ์มณี
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธงชัย  วรรธนะเมธา
ติณณ์  ปราบหงษ์
อภิสิทธิ์  โพธิ์ไพจิตร
แทนกาย  สิทธิมาก
 
 
11. บริดจ์ - ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
สุภัสราพร  นันทโชว์
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
กรพินธุ์  อินทร์แนม
สุพิชญา  แสงแก้ว
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
Silver
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณัฏฐณิชา  หอมมาก
ฬินดา  อ้อเจริญ
รัตติกาล  นิลน้ำเพ็ชร
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฏ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวณัฐสินี  สกุลกิตติมศักดิ์
นางสาวนาถสุภางค์  จงเจริญ
นางสาวธิญาดา  ปัญญายิ่ง
RIYA  SU
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุลภาวี  ชยวัฒน์ธรากุล
ปุญญิศา  อาจหาญศิริ
นัณท์ลภัส  อิทธินิธิกานต์กุล
ณัฐสุดา  สกุลกิตติมศักดิ์
พิมพ์วรีย์  กองเงิน
ชุติกาญจน์  ดรจันทร์ใต้
 
 
12. เปตอง - Shooting บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัทธนันท์  มัตแช
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จักรกฤษณ์  ต๊ะวิโล
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รัชตะ  คำดี
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อัครชัย  หมีคง
 
 
13. เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลลิตา  เชี่ยวชาญ
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พรทิวา  แก้วมูล
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวอริษา  วาดโรงภักร
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นิลาวัลย์  สาซะรุง
 
 
14. มวยไทยสมัครเล่น -  ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นฤมล  มณีฉาย
Silver
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวทิพยรัตน์  โพธิ์ศรี
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กุลิสะรา  ทะนงแผลง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณิชาภัทร  อักษรเสือ
 
 
15. มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อธิกานต์  ขาวสอาด
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายยศพร  วันปลั่ง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกิตติธัช  ราชมณี
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายอัศวเทพ  ลักษร
 
 
16. มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางสาววาสนา  ชูวงศ์
Silver
   มหาวิทยาลัยทักษิณ ณัฐกฤตา  อินทรนก
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขวัญชนก  ดงพงษ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวพรไพลิน  หนูสีแก้ว
 
 
17. มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณรงค์ฤทธิ์  รักบัวทอง
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายนฤพล  พรมศักดิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายสุทธิพงศ์  ปานะ
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วีรพล  ไชยหานิจ
 
 
18. มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศุภนาถ  ศรีนวล
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นางสาวอภิญญา  ศรีนวล
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาวอรปรียา  ไชยวรรณ
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวิวรรณ  รักชิตร
 
 
19. มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายวีรภัทร  บุตรหลัง
Silver
   มหาวิทยาลัยทักษิณ ฐิติพันธุ์  นนใส
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายปิยวัฒน์  ชมฤทธิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายปริวัฒน์  นามจูมจัง
 
 
20. มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางสาวอารยา  คำบุญมี
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณัฐชา  ชำนาญจิต
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาววัชราภรณ์  ทุมพัด
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สุพรรณี  ใจบุญ
 
 
21. มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นิติกร  สังสัน
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายสหวรรษ  จำปานิล
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายธันยธรณ์  ประดิษฐ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณัฐพงษ์  ยงสุวรรณ์
 
 
22. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์  วารี
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รณชัย  วันศรี
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายณัฏฐชัย  ตั่นจัด
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จิตวัฒน์  ขนอม
 
 
23. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายธนรัฐ  ยังงาม
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายวรวิทย์  วุ่นแก้ว
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุรักษ์  สาสิงห์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถิตย์  ป้องแก้ว
 
 
24. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เกศินี  ทับไทร
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาวเขมิกา  สุขเลิศ
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวธัญญาศิริ  ทีตอ
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวศรินดา  รัตนนาม
 
 
25. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทักษิณ  ถาพันธ์
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การัณยภาศ  โลมากุล
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายอุกฤษฎ์  กงจักร
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายกิติภพ  พอใจ
 
 
26. มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วชิรพันธ์  มากคง
Silver
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิยรัฐ  วงศ์อำมาตย์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไชยา  ขุนอักเขต
Bronze
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชนิตพล  ชนะบุญ
 
 
27. มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โชติเมธ  ปรีชา
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิสุทธิ์  เหลืองทองวัฒนา
Bronze
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธีรภัทร  สุหญ้านาง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายณัฐวุฒิ  เข็มลา
 
 
28. มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวกนกวรรณ  วิรุฬพัฒน์
Silver
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พรธีรา  เพชรขุ้ม
Bronze
   มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัฐรวัลย์  เถาสุวรรณ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวจิราวรรณ  แซ่เจา
 
 
29. มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศุภกร  จันราช
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวัชรินทร์  บัวเจริญ
Bronze
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายจิรทีปต์  คำเรือง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รัฐวิชญ์  ประทุม
 
 
30. มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณัฐชา  ศิลปกิจ
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ยุพารัตน์  เพ็งพิทักษ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จุฑามาศ  ทานุกรม
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นันทิกา  ปัญญาคิด
 
 
31. มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่องมณี  อุดมคำ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวมินตรา  ชูกรณ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นภเกตน์  ศรีสวัสดิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พัชราภา  กระแสโสม
 
 
32. มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุทธิชัย  ไสยะลา
Silver
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิศรุต  แจ้งสว่าง
Bronze
   วิทยาลัยทองสุข บรรณพล  พันโนน
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัยธัช  รัตนสาร
 
 
33. มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายวรพล  โยธิกา
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายทวีชัย  หมื่นแสน
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายเจตพล  ศรีประสิทธิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายอิศรา  ศรีเมฆ
 
 
34. มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายศรัณย์  ศรีอ่วมบุ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทัศพร  ธะนาไสย์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชาญณรงค์  อินจำปา
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กฤษฏา  แสนมี
 
 
35. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวฐิติวันต์  หร่ายสกุล
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอเปค  บุตรดี
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรรณิดา  น้อยนาง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สุภาพร  คนชาญ
 
 
36. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นพพล  บุตะกะ
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายคีตภัทร  บึงใหญ่
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Bronze
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรวิศ  วงธิสอน
 
 
37. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปณิดา  แก้วแก่นคูณ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวชลิดา  ศรีเชียงพิมพ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวบุญยานุช  จิตติศักดิ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวศศิธร  สายสิญจน์
 
 
38. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พชรพล  เทวรุด
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายนภสิทธิ์  พิกุลพวง
Bronze
   มหาวิทยาลัยบูรพา เจริญสิน  เอี่ยมศิริ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายปรเมศวร์  เวชภิบาล
 
 
39. มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พงศธร  ปราสาทหินพิมาย
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐนันท์  พิชพันธ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธนกร  แดงพัฒนพงศ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ธนาทิพย์  พิลาแหวน
 
 
40. ยูยิตสู - จับล็อค ทีมผสม
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรพต  เลิศไธสง
ณัฐดนัย  เนตรทิพย์
จักริน  คงสุข
วนิดา  รักสัตย์
จรัสศรี  ผิวงาม
ฐิตาภา  จันทร์สุกปลั่ง
วัฒนชัย  สาคร
Silver
   มหาวิทยาลัยรังสิต ปราบ  วาทบัณฑิตกุล
เบญญทิพย์  พุ่มทอง
รัตนาภิเดช  จันทะนาข่า
ธันยพร  มังคละคีรี
วรรณิกา  พวงอินใจ
วุฒิชัย  สุทธิปาโล
ณรงค์ชัย  กรุษฉ่ำ
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พรไพลิน  เอี่ยมจำนงค์
นุชนาฏ  สิงห์ฉลาด
สิริโรจน์  ศิลชัยทาน
ธดาพร  สาแก้ว
ธนภูมิ  ตระกูลอินทร์
ธนพนธ์  แซ่หลาย
ยูกิ  หมาดกล้า
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาณุพงศ์  กิจพงศ์พาณิชย์
ธัชพรรณ  ศรีเสมอ
สุวิจักขณ์  ขุนทอง
ณัฐกานต์  ทองพวง
กัมปนาท  ผลพุฒ
รักพล  ผลพุฒ
 
 
41. ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยรังสิต อัครวิทย์  ศรีเตชะ
อภิชญา  มิ่งขวัญ
ปนัสยา  สงวนวงศ์
รัตนาภิเดช  จันทะนาข่า
ธันยพร  มังคละคีรี
คุณาธิป  เยี่ยอ้น
วุฒิชัย  สุทธิปาโล
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายณัฐพล  สุกใส
นางสาวมัณฑิรา  บุญเอนก
นายรัฐนันท์  ควรสถาน
นางสาวกัณฐิมา  ทองศรี
นางสาวปัทมา  พูลสวัสดิ์
นายทิวัตถ์  ชัยยา
นายกิตติธร  พุ้ยน้อย
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรพต  เลิศไธสง
ภัครสมนต์  จีรัฎศิษฐ์
จักริน  คงสุข
ชาญวิทย์  อุ่นใจ
วราวุฒิ  แสงศรีเรือง
จรัสศรี  ผิวงาม
ฐิตาภา  จันทร์สุกปลั่ง
Bronze
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พรไพลิน  เอี่ยมจำนงค์
กรดิศ  สุขประเสริฐ
นุชนาฏ  สิงห์ฉลาด
สิริโรจน์  ศิลชัยทาน
ธดาพร  สาแก้ว
นัฏทพงศ์  บุตรกูล
ยูกิ  หมาดกล้า
 
 
42. เรือพาย - กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปรม  นามประเทือง
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายณัฐพงศ์  แสงพรมชารี
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายอภินันท์  ควรมี
 
 
43. เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไพรสณฑ์  บัวสำโรง
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายณัฐภัทร  ชัยจันทึก
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิสิทธิ์  ถามอม
 
 
44. เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กานต์ธิดา  หนูรุ่น
Silver
   มหาวิทยาลัยบูรพา อรสา  เที่ยงกระโทก
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พรร์นับพัน  พวงไม้มิ่ง
 
 
45. เรือพาย - เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยา  ห้องแก้ว
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายพิตรพิบูล  มหาวัฒนางกูร
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายอภินันท์  ควรมี
 
 
46. เรือพาย - เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยบูรพา อรสา  เที่ยงกระโทก
Silver
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไอริณ  นีกรี
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวภาวิณี  เหนียวคง
 
 
47. เรือพาย - เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อัจฉราภรณ์  ดวงละหว้า
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวจารุวรรณ  เนียมทอง
Bronze
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัทมพร  โหยย้อย
 
 
48. เรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย 200 เมตร ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายกิตติชัย  สินสวัสดิ์
นายอัครวิทย์  แสงทอง
นายภาสวุฒิ  แสงทอง
นายพงศภัค  ขันตรีกุล
นายธันวา  ชาญศรี
นายกิตติพงษ์  วุฒิสิทธิ์
นายพศวัต  นาใจคง
นายศุภชัย  รัตนะ
นายณรงฤทธิ์  ตะลาด
นายชินวัตร  ขันคำ
นายธวัชชัย  ยะแสง
นายธนโชติ  ป้องแก้ว
นายทรงพล  ก๋าริยศ
นายเอกพงษ์  คำมูล
นายชนะชัย  การกิ่งไพร
นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์แก้ว
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไพบูลย์  ณะพรานบุญ
คุณานนท์  ทองแท้
ธนากร  สายตา
สุทธิพันธ์  ทันวัน
เชิดพงษ์  วงค์จันทร์
จิราธิวัฒน์  ยศอินทร์
เมธาสิทธิ์  สิทธิภารัตน์
ธนภัทร  สมบูรณ์
จิตรทิวัส  เอี้ยวตระกูล
สุกฤษสรกรณ์  ทองเปรม
อนิรุตน์  ศรีนาคเรือง
บัญญพนต์  ทองรุ่ง
อานุภาพ  พึ่งโพธิ์
ฮานีฟ  โส๊ะประจิน
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายชยพล  พระพล
นายรุ่งโรจน์  พรมแสง
นายปิติพงษ์  พรหมแสง
นายศุภกร  จารศรีเพ็ง
นายเทวา  ไค่นุ่นโพธิ์
นายรัตพล  ปู่บุตรชา
นายเจษฎา  ใจช่วง
นายเทวารัณย์  โสดา
นายทินกรณ์  วิริยะกุล
นายเกียรติศักดิ์  หงษ์ทองแต่ง
นายสุรเชษฐ์  โนเรศ
นายอดิศักดิ์  แข่งกระโทก
 
 
49. เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพายชาย 200 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายกิตติชัย  สินสวัสดิ์
นายอัครวิทย์  แสงทอง
นายภาสวุฒิ  แสงทอง
นายธันวา  ชาญศรี
นายชินวัตร  ขันคำ
นายทรงพล  ก๋าริยศ
นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์แก้ว
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สิทธิกร  พงศ์ทัศนันท์
เพียรปัญญา  สีปุ๊ด
ศักรินทร์  เพลินพร้อม
เจษฏา  เต็งวิเศษ
จิรพัฒน์  แสงตาขุน
ตะวัน  คมกล้า
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไพบูลย์  ณะพรานบุญ
วัศนพล  ดิษฐษร
จิราธิวัฒน์  ยศอินทร์
ธนภัทร  สมบูรณ์
สุกฤษสรกรณ์  ทองเปรม
อานุภาพ  พึ่งโพธิ์
ฮานีฟ  โส๊ะประจิน
 
 
50. เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 200 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พุธิตา  ตบแต่ง
อรปรียา  อามาตย์
สุภาพร  อันอาษา
อุรชา  ขำคุ้ม
ซายัง  หมันกุล
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬารัตน์  เมืองโคตร
กนกอร  กองทูล
อภิญญา  สร้อยจิต
วริษา  แก้วคำพันธ์
ณัฐชยา  ดีสุยา
อรกมล  ไชยเรือน
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี  อรมูล
นางสาวเบญญทิพย์  แสนสำโรง
นางสาวอัญชลี  ธรรมสิงห์
นางสาววิภาวัส  แสงทอง
นางสาวธิติพร  ยอดหนู
นางสาวพรชิตา  ดวงใจ
นางสาวเนตรนภา  ดวงสกุลโกศล
 
 
51. เรือพาย - เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายกิตติชัย  สินสวัสดิ์
นางสาวแพรวพรรณ  ผลหว้า
นางสาวสุวรรณี  อรมูล
นายพศวัต  นาใจคง
นายศุภชัย  รัตนะ
นายณรงฤทธิ์  ตะลาด
นางสาวเบญญทิพย์  แสนสำโรง
นางสาวรุ่งนภา  วงเทพ
นางสาวนัทชา  จินา
นางสาวอัญชลี  ธรรมสิงห์
นางสาวธิติพร  ยอดหนู
นายทรงพล  ก๋าริยศ
นางสาวพรชิตา  ดวงใจ
นายเอกพงษ์  คำมูล
นางสาวภัทรวดี  คำลือเลิศ
นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์แก้ว
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไพบูลย์  ณะพรานบุญ
พรธีรา  จั่นสำอางค์
กนกอร  กองทูล
วัศนพล  ดิษฐษร
พรธิตา  โชติกุล
เกวลิน  ตะเคียนราม
นัฐกานต์  อัมหธร
อภิญญา  สร้อยจิต
วริษา  แก้วคำพันธ์
กัณฐิกา  พลพิลา
อภิสิทธิ์  ถามอม
จิราธิวัฒน์  ยศอินทร์
ณัฐชยา  ดีสุยา
เมธาสิทธิ์  สิทธิภารัตน์
นัททวรรณ  ภักดี
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชลลัดดา  เครือแสง
พรนภา  คำลือฤทธิ์
ธนบัตร  โพธิ์ทอง
พงศ์พีระ  แสงทับทิม
ธีรโชติ  แช่มกลั่น
กัณฐกะ  เกตุวงค์
ศศิกานต์  ปฏิพันโด
วีรยา  บุญแสง
สุภาพร  ธงไชย
ชนินทร์  พรหมบุตร
รักษา  ประดิษฐ์แท่น
ธราดร  สีมืด
สุกฤตา  คำบุ่ง
 
 
52. ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัชภูมิ  ไชยลังกา
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีรพัฒน์  คล่องการพานิช
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธนนชัย  จันทร์รักษา
 
 
53. ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รัฐวิทย์  ธรรมนันทโชติ
Silver
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปุญชรัสมิ์  พรรณประสาธน์
Bronze
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัสกร  ศรีดิลก
 
 
54. ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพียงขวัญ  ปะวะโพตะโก
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กัญญาภัค  ส้อสกุล
Bronze
   มหาวิทยาลัยมหิดล พิชญาภัค  ทันสมัย
 
 
55. ว่ายน้ำ - ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศุภกร  โชติกุล
นวพรรษ  วงค์เจริญ
จุฑามาส  สุทธิสน
กัญญาภัค  ส้อสกุล
Silver
   มหาวิทยาลัยมหิดล นิธิกรณ์  เวชไชโย
พิชญาภัค  ทันสมัย
ภูมิพัฒน์  เรือนทอง
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พงศ์พิเชษฐ์  ดินม่วง
กตวรรณ  ทีฆะ
นราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์
กชพร  อรรถกิจบัญชา
 
 
56. ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นวพรรษ  วงค์เจริญ
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สิรดนัย  ยานู
Bronze
   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ธนกฤต  เผ่าพิน
 
 
57. ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เจนจิรา  ศรีสอาด
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภรดา  พรมตวง
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จุฑามาส  สุทธิสน
 
 
58. ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภัณฑิรา  ศุภอมร
Silver
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์มาดา  เอาผล
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คชานันท์  พันธ์ไพศาล
 
 
59. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ผสม
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภิณัฐพงษ์  ภีร์พชรกานต์
ขวัญชนก  จุฬาเสรีกุล
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หฤษฎ์  มงคลประดิษฐ
นีน่า คัทลียา  ธันรีล่า
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทักษิณา  เชื้อในเขา
นพัตธร  เจริญพันธ์
Bronze
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยุวนันท์  จันอากาศ
ณวรรณฤดี  ลอดิง
 
 
60. เอเเมท - บุคคลเดี่ยวชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยรังสิต ปุณณภพ  นาควิจิตร
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิริพงษ์  แดนดงยิ่ง
Bronze
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อรรณพ  แจ้งเกิด
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายวิษณุ  ทุมฉิมพาลี
 
 
61. เอเเมท - บุคคลเดี่ยวหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อริสรา  ธรรมนักสุข
Silver
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จารุวรรณ  สุวรรโณ
Bronze
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จิราภา  บุญทาทิพย์
Bronze
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รินรดา  สุเหร็น
 
 
62. ฮับกิโด - โชว์ กระโดดไกล บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายรุสดันฮากีม  กาเดร์
Silver
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกรินทร์  ราวินิจ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พงษ์ศักดิ์  มาตฤปโยธร
 
 
63. ฮับกิโด - โชว์ กระโดดไกล บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวกชกร  ศิริขันธ์
Silver
   มหาวิทยาลัยรังสิต นภัค  ลาปะ
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวณัฐกานต์  แสงมณี
 
 
64. ฮับกิโด - โชว์ กระโดดสูง บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เจษฎากร  สุกใส
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายมาโส  อาแว
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกรินทร์  ราวินิจ
 
 
65. ฮับกิโด - โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พีระกฤตย์  ธรานันทเศรษฐ์
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายนัสรี่ย์  เบ็ญแวดาโอ๊ะ
Bronze
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤทธิ์  จิตตสาสตรา
Bronze
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชาติสุทธิ  อินทสุวรรณ์
 
 
66. ฮับกิโด - โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รัชนีพร  เงินบำรุง
Silver
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางสาวไอลดา  ร่มป่า
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวนูรอาซียัน  อาลี
Bronze
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสริดา  นันทประดิษฐ์
 
 
67. แฮนด์บอล - ทีมชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนากร  สถาพรวัฒนากุล
ชัยเจริญ  อาชาเพ็ชร
รัตตัญญู  แสงร่มโพธิ
ศิริวงศ์  วัฒนศิริ
ธนดล  อ้นสำราญ
ปรานต์  เอี่ยมโพธิ์
อาทิตย์  จิรภัทรเมธี
ฐิติพัฒน์  รื่นอารมย์
พงศภัค  สุวัตถุดี
พีรวัศ  ดขียวศวัสดิ์
อนุเทพ  สนิทพจน์
โอเพ่น  กรรณรงค์
ฟีฟ่า  กรรณรงค์
Silver
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายรัชพล  สิงห์เรือง
นายธีรพัฒน์  เท่าเทียมตน
นายชัยวัฒน์  สินสุวรรณ
นายบัญญพนต์  สรรพโส
นายธนัญชัยบัณฑิต  ใจมั่น
นายธนวัฒน์  แสนยามุด
นายคมกริช  บุตรจตุพร
นายชนวีร์  ทั่งหิรัญ
นายธนิสร  จันทศรี
นายภานุเดช  คงกระพันธ์
นายโยธิน  ลิ้มวงษ์พัฒนา
นายเจษฎา  นพคุณ
นายกฤตนัย  เกตุทอง
นายนภดล  คงกระพันธ์
นายจิรวุฒิ  คุรุปัญญา
นายพีรศักดิ์  พุทธวรรณ
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วัชระพล  จันเทศ
อานน์  พุฒอุดม
ขจรวิทย์  แสงสันต์
จารุพงษ์  จอมชู
ชินวัตร  ศรีสันต์
ปฏิภาณ  สุขเกษม
พัฒน  ช่างถม
ณรงค์ศักดิ์  หาญรบ
ถนัดกิจ  ปัญญาสิม
กิตติเทพ  ศรีนวล
Bronze
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คเณศพร  อ่อนศรี
กิตติธร  หอมสุคนธ์
พรรษกร  ศรีน้ำคำ
อนันท์ชัย  ภูเดช
นาฤทธิ์  รัตนศรี
สหฤทธิ์  บัวคำ
ธนกฤต  ประจวบ
สุชาวุฒิ  อาภาอมร
กฤติพงศ์  รักษาวงค์
สุทัศน์  หินสิษฐ
ถนอมพงศ์  พรมเสน
ชนายุทธ  นิลรัต
ศุภกิตติ์  เลิศสกุลอุดมดี
เจษฎากร  อำโพธิ์ศรี
ณัฐพงศ์  นิลจันทร์
อัศวเมธี  บารมีช่วย
 
 
68. แฮนด์บอล - ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
Gold
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภัทรานิษฐ์  คำสิยาภรณ์
รัฐกานต์  อินทร์ผล
สุทธินันท์  บุปผาเห้า
ศรัณญา  แซ่ตั้ง
พลอยสวย  เดินริบรัมย์
พิมพ์ชนก  มงคลอินทร์
สราลี  วุฒิพิทยาธร
สิริยากร  สมร่าง
ธยานี  ศาลาน้อย
อารียา  โคตรเพชร
พรสวรรค์  กลางสุวรรณ
อรวรรร  กุพันลำ
Silver
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐิตาภรณ์  พูลผล
ณัฐิดา  รัตนภิรมย์
ลลิตา  พลอยเพชร
กนกนิภา  มะลิผล
ชลลดา  จันบัวลา
หนึ่งฤดี  คนที
นัทวรรณ  ครอบบัวบาน
วนิดา  โสภารักษ์
อชิรญาณ์  บุญเอนก
พจมาน  กิจวรกุล
กมลวรรณ  ศรีพอ
ปัทมา  สุลิวง
Bronze
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วรรณา  บุตรจันทร์
สายน้ำ  จำปาทอง
ขนิษฐา  แซวใจดี
พิกุล  ระยับศรี
นางสาวกิ่งลภา  พรมสุภะ
ปทุมรัตน์  รัตนะวัน
นางสาวนฤมล  สืบสืมมา
สุนิสา  บุญพเคราะห์
นางสาวนัฐภรณ์  จันดาท้าย
กิตติญากร  ตะภา
อพิญญา  ชัยน้อย
ศรัญญา  สิงห์เขาภู
นางสาวชฏาพร  แสนศรี
ธนภรณ์  ขุนภักนา
นางสาวอารียา  ศิริสกุลเจริญชัย
Bronze
   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นางสาวกฤติกา  เยหลุง
นางสาวกุลธิดา  ทิวาพัฒน์
นางสาววันทณีย์  วิชัยแสง
นางสาวศศิธร  อ่อนนนท์
นางสาวยุพิน  ไชยโกฏิ
นางสาวศศิธร  สว่างแก้ว
นางสาวอพัชดาพร  วงศ์คำผา
นางสาวภาวรินทร์  โพธะนัง
นางสาวกาญจนา  ทองประ
นางสาวณีรนุช  ตะกุ
นางสาวอัญธิฌา  หลวงอินตา
นางสาวอาทิตยา  ปัญญาวิชาชาญ
นางสาวณัฎฐณิชา  สีจันทร์ก่ำ
นางสาวศิรประภา  ปักกาเวสา
นางสาวฟารีดา  เหล็มเต๊ะ
นางสาวอนุสรา  แก้วส่องแสง
 
Sponcer
Sponcer